KVKK

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

ARGELA Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. Tic. A.Ş olarak (“Argela”) olarak; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla Argela tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirmesinin yanı sıra şirketimizin şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerine uyum amacıyla da hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

İlgili Kişi: Kişisel verileriniz Argela tarafından işlenen siz, websitemizdeki formdaki kısımları doldurarak verilerinizi paylaştığınız için Kanun tarafından İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu : Sizinle ilgili kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan (“Argela”) Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. Tic. A.Ş. veri sorumlusudur.

Posta Adresi : Reşitpaşa Mah. Katar Cad. ARI Teknokent 3 No:4 İç Kapı No:502/601-604 Sarıyer, Maslak

e-posta adresi: kvkk@argela.com.tr

2. İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KİŞİSEL VERİLER: Ad-soyad, Telefon numaranız, e-mail adresiniz, mesajınız ve mesaj konusu verileriniz

İŞLENME AMAÇLARI: Tarafınızla iletişime geçilmesi ve başvurunuzun / sorunuzun cevaplanması

HUKUKİ SEBEP: Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati Nedeniyle KVKK Mad.5/2/f

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz iletişime geçme sebebinize göre Satış-Pazarlama, İnsan Kaynakları ve/veya Bilgi İşlem Departmanlarına aktarılacaktır.
Kişisel verileriniz KVKK Mad. 28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak, otomatik yollarla, tarafınızca iletilen bilgilerden toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde, bunların, veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://www.argela.com.tr  sitesindeki contact seçeneğinden erişeceğiniz form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

  • Reşitpaşa Mah. Katar Cad. ARI Teknokent 3 No:4 İç Kapı No:502/601-604 Sarıyer Maslak İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya
  • Şirketimizinargela@hs04.kep.tr KEP adresine veya;
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin kvkk@argela.com.tr adresine veya;
  • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Argela tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Argela kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, sayfa başı 1-TL ücret alınacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ulaşabilirsiniz.

Başvuru Kanal ve Adreslerimiz

Fiziki başvurular için: Reşitpaşa Mah. Katar Cad. ARI Teknokent 3 No:4 İç Kapı No:502/601-604 Sarıyer Maslak İstanbul

Kayıtlı elektronik posta başvurularınız için: argela@hs04.kep.tr

Elektronik posta başvurularınız için: kvkk@argela.com.tr

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu