KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni ile ARGELA Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş (bundan sonra  “ARGELA” olarak anılacaktır.) tarafından işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında veri sorumlusu olarak, sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. Toplanan ve İşlenen Kişisel Veriler

İnternet sitemizi kullanma amacınıza göre değişmekle birlikte temel olarak ad-soyad, doğum tarihi, adres, e-posta adresi, telefon numarası, internet sayfası erişim logları, internet giriş-çıkış bilgisi, trafik bilgisi, unvan, pozisyon ve çalıştığınız iş yeri gibi kişisel bilgileriniz  Anayasa’nın 20. maddesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (bundan sonra  “Kanun” olarak anılacaktır) 4. maddesi çerçevesinde dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmek suretiyle aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketimizin internet sitesini ziyaret etmeniz nedeniyle şirketimiz tarafından hizmetlerinin sunulması ve mevzuata uyum başta olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 • Etkinlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yönetimi,
 • Analiz ve raporlama çalışmalarının yapılması,
 • Müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarımız ile ilişkilerimizin yönetilmesi,
 • İlgili hukuki gereklilikler uyarınca log kaydı ve trafik bilgilerinin tutulması,
 • Şirketimize iletilen öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi.
 • Şirketimizin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Çalışan adayı olmanız halinde internet sitemiz üzerinden iş başvurusu yapılması halinde başvurunun değerlendirilmesi.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara aktarabilecektir.

 • Şirketimizin dış kaynaklı olarak temin ettiği ve şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerine,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla hissedarlarına ve ilişkili bulunduğu diğer grup şirketlerine,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,
 • Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ya da üçüncü kişilerden sizlerin beyanı ile yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5. Kişisel Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır.
Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde , kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

Kanun’da öngörülen yasal haklarınız uyarınca varsa taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle veya https://www.argela.com.tr  sitesindeki contact/KVKK seçeneğinden erişeceğiniz Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu doldurarak  aşağıda  yer verilen başvuru kanallarına kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile iletebilirsiniz.

Başvuru Kanal ve Adreslerimiz

Fiziki başvurular için: Reşitpaşa Mah. Katar Cad. ARI Teknokent 3 No:4 İç Kapı No:502/601-604 Sarıyer Maslak İstanbul

Kayıtlı elektronik  posta başvurularınız için: argela@hs04.kep.tr

Elektronik posta başvurularınız için: kvkk@argela.com.tr

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu